Software pro velmi JEDNODUCHÉ A
DETAILNÍ NAVRŽENÍ krovů a dřevostaveb!
VisKon
Neztrácejte čas a objednejte ještĕ dnes!
Tradiční krov a volné projektování
Volné konstruování
bez jakýchkoliv hranic
Editor pro RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ definování vrstev stĕn
Automatické generování dřevĕných stĕn
na základĕ jakýchkoliv požadavků
Jedním kliknutím dojde k vytvoření rybinových spojů
Průvodce pro snadné a rychlé vytvoření
krovů, střešních oken, vikýřů i komínu!
Definice kompletního složení krovu, včetnĕ
izolace, laťování, základního krovu atd
Kombinace vícero střech
Osedlání, sražení krokví
či automatické přeplátování
Automatické přeplátování u hřebenu
Čelní / patní zarážka,
okrasná zakončení zhlaví trámů
Dlaby a čepy
Možnost vytvoření kleštin společnĕ
se speciálním vrtáním
Automatické vytvoření stavĕcího prkna s drážkou
Opracování trámů na základĕ
profilu ocelových dílců
Libovolné a naprosto precizní vrtání
Automaticky okótované výkresy určené
pro okamžité využití ve výrobĕ!
Detailní seznam řeziva pro
rychlé vytvoření nabídky či zakázky!
Image Slider
 

 

VisKon 3D CAD/CAM program pro parametrické zadání krovů a dřevostaveb

Německý software VisKon byl vyvinut pro nejrozmanitější dřevěné stavby programátory, kteří byli původním povoláním tesaři

  • S programem Viskon ušetříte čas a náklady

  • Zjednodušíte mnohé pracovní procesy a postupy

  • Získáte nové možnosti pro přesvědčení klienta

  • Bezproblémové zadání všech technických detailů, stejně jako výstupy na CNC či automatické kalkulace!

  • Pomocí VisKonu vytvoříte všechny Vaše projekty jednoduše a bez problémů přejdete do výroby

 

 
 

Vytvořeno pro tesaře, projektanty, architekty, inženýry, pro firmy s pilami, či ty které volně tvoří krovy, dřevostavby, pergoly a jiné stavby ze dřeva.

 
 

a

V tomto softwaru zadáte naprosto jednoduše všechny parametry krovu

a
Veškeré návrhy přímo ve 3D s okamžitými výsledky
a

Průvodce pro krov a vikýře obsahuje velké množství možností nastavení, čímž je umožněno tvořit architektonicky nápaditější budovy (BIM/CAD). >> U firmy Weto můžete také obdržet dodatečné moduly pro ArCon.

a

Dialog pro parametrické zadání kompletních spodních konstrukcí na základě vkládání libovolných trámů (např. sloupky, vzpěry, prahy, rámy, vzpěry, pásky atd.)

a

Možnost dělení stěn horizontálně a vertikálně pro lepší transport stěn ve skutečnosti

a

Detailní seznam řeziva pro pilu a tesaře s kompletními údaji o střešních prvcích


 

Díky zabudovanému průvodci vytvoříte krovy rychle a jednoduše na základě jen 6 pracovních kroků:

 

Volba půdorysu...

 

Typu střechy...

 

Tvaru budovy...

 

Vložení hodnot...

 

Definice profilu...

 

Vložení krokví...

 

 

Pomocí parametrického ukládání hodnot, je již při definování profilu jednotlivá poloha stavebních dílců zobrazena ve skice, čímž se uživatel již na počátku vyvaruje chybného zadání

Veškerá data profilu jako např. sklon střechy, opěrná výška i průřezy je možné definovat, změnit i dodatečně upravit pomocí funkce  "Změnit profil" Všechny v krovu obsažené stavební prvky jako krokve, pozednice, vaznice, nárožní a úžlabní krokve budou automaticky vytvořeny.

 

 

Modelování stěn je tak jednoduché, že jej můžete provádět přímo ve 3D. Pro samotnou tvorbu je zde na výběr z velkého množství funkcí, kdy délky a velikosti zadáváte při kreslení, nebo jednoduše použijete danou základovou desku, případně půdorys, který je k dispozici.

 

Definování dřevěné stěny: Pro rychlou a snadnou práci obsahuje program VisKon dialog, ve kterém je možné kompletní vymodelování stejně jako upravení skladby stěny s vícero vrstvami. Pro samotnou modelaci jsou k dispozici sloupky, desky, laťování, srubovice (pro sruby) atd. Uživatel má vždy možnost volit a přidávat aktivní vrstvu. Kompletní podrobnosti (tloušťka stěny, počet sloupků, velikost atd.) je možné definovat kliknutím na funkci upravit vrstvu:

Aby bylo možné kompletní zadání dřevěné stěny dokončit, je třebat využít funkci dělení dřevěných stěn, která generuje kompletní vrstvy samotné stěny:

POZNÁMKA: PROBLÉMEM NENÍ ANI AUTOMATICKÉ NEBO MANUÁLNÍ PŘIZPŮSOBENÍ SE STŘEŠNÍMU PLÁŠTI. VÝSLEDKEM BUDOU VŽDY PERFEKTNÍ STĚNY.

 

Pomocí následujících funkcí je možné realizovat nejrůznější pevné konstrukce jako dlaždice, panely, desky, plechy atd. V podstatě se nejedná o nic jiného než o určitou vrstvu mnohoúhelníku. Při jejím vytvoření se naklikne určitá oblast, např. základová deska apod. V následujícím kroku se dodají kompletní hodnoty.

 

LIBOVOLNÉ zadání půdorysu: Pomocí této funke je možné vytvářet nejrůznější typy krovů. Nejjednodušším způsobem je vytvořit si pomocné čáry, zdivo nebo použít půdorys, pakliže je k dispozici. Pomocí první funkce se vytvoří hlavní střecha. K tomu je nutné pouze nakliknutí dvou protilehlých hran. Dalšími dvěmi funkcemi se vkládají štíty nebo valby. Poslední funkcí pak uživatel vkládá přístavby, případně další přilehlý krov.

 

Dialog pro zadání profilu pak umožňuje zadání dalších detailů krovu. U vrcholu hřebenu je tak možné definovat, zda má být vytvořeno automatické svislé zaříznutí či přeplátování např. s vrtáním.

Další ukázkou využití dialogu profilu je nastavení pro pozednice nebo vaznice. Uživatel má jednoduchým zakliknutím možnost definovat automatické sražení na krokvi. Aktivováním této funkce se pak vytvoří sražení shora, zdola či je možné jej ponechat bez opracování.

 

Pokládání krokví do střešní plochy probíhá poloautomaticky a umožňuje jejich přesné umístění na základě skutečnosti. Nejprve se naklikne počáteční a koncový bod ve kterém budou krokve ležet. V následném dialogu se pak definují přesná určení polohy jednotlivých krokví zadáním buď přesného odstupu nebo jednoduše přesným počtem krokví.

V následujícím kroku je zobrazeno chytré využití funkce kopírování krokví z jedné střešní plochy do druhé střešní plochy, kdy v programu nakliknete plochy s krokvemi, které mají být zkopírovány a plochu, do které mají být přeneseny.

V dalším příkladu je vidět použití funkce kopírování krokví na základě jejich zrcadlení. Jedná se o kopírování krokví jedné střešní plochy přes zvolenou střešní hranu do další zvolené plochy.

Touto poslední funkcí má uživatel možnost vložení libovolných šikmých trámů a krokví. Toto má své opodstatnění pakliže určitá krokev leží mimo polohu a směr ostatních krokví, čímž vytváří určitý kontrast.

 

Funkce pro vkládání kleštin je velmi jednoduchá. Nejprve se v profilu definují rozměry jako šířka, tloušťka popř. zaříznutí stejně jako zda má být např. zaříznutí oboustranné atd. Po jejich definování a kliknutí na tuto funkci dojde k jejich vytvoření.

Funkce pro automatické vytvoření hřebenových kleštinek:

 

Úprava krovu. Pomocí dalších speciální nástrojů jsou možné úpravy a přizpůsobení kompletní výstavby krovu např. pro vytvoření přístřešků atd. K tomu slouží funkce jako vytvoření odsazení okapu, přidání jednotlivých bodů okapu, kompletní posunutí bodu, části nebo kompletní hrany mnohoúhelníku krovu atd.

 

Pomocí funkce je možné sloučení více střešních ploch dohromady. Toto má své opodstatnění v případě, že vytváříte komplikovanější krovy.

 

VisKon umožňuje vypočítání spotřeby střešní krytiny kompletního krovu.

 

Rozšířený dialog pro vkládání a kompletní definování vikýřů:

 

Automatické vytvoření výměny při vkládání střešních oken a komínů.

 
 

Pomocí funkce můžete vkládat automaticky generovaná nároží a úžlabí včetně jejich úprav:

 
 

Vkládání trámování umožňuje velmi rychlé a jednoduché vytváření stropů, podlah či sloupků, přičemž garantuje přesnost vytvoření. Nejprve se naklikne počáteční a koncový bod a poté oblast rozsahu. Přesnost nastavení pak představuje následně otevřený dialog, kde je dodatečně možné definovat rozměry samotných trámů, jejich přesahů, počet či rozestup tak, aby vše odpovídalo realitě

 

Libovolné konstruování. Pomocí funkce vkládání trámů máme možnost vytvořit dřevěné konstrukce. Speciální funkce jako vkládání trámů paralelně (k již existujícímu trámu), kolmo, pod úhlem, do libovolných rovin atd. má uživatel možnost vytvářet fantastické a neobvyklé konstrukce jako jsou dětská hřiště, balkóny atd.

V následujícím příkladu je zobrazeno vytvoření vzpěry na základě libovolného vložení trámu. Vkládání probíhá v tomto případě na předem vytvořených pomocných liniích (modré linie – jejich bodů), které ve volném konstruování hrají velmi důležitou roli:

Aby byla práce s dřevěnými trámy dokonalá, má uživatel k dispozici některé z funkcí pro opracování dřeva.

 

Pomocí funkce je možné vytvoření spojení dvou dřevěných dílců a vytvoření čepu a dlabu. Nejprve se naklikne prvek, který má obsahovat čep a pak strana dřevěného dílce, do kterého má být první dílec zapasován. Následně se otevře dialog, kde je možné vložit kompletní hodnoty.

V následujícím příkladu je vidět trám společně s čepem:

 

Pomocí funkcí a je možné vytvořit rybinové spoje.

 

Pomocí funkce Prodloužit/uříznout je možné přizpůsobit nejrůznější dřevěné dílce. K tomu je nutné nakliknout požadovaný konec dílce, který má být změněn a následně rovinu na základě které má být upraven (ta se zobrazí zeleně). Na základě této úrovně se prvek buď zkrátí nebo prodlouží. Celý postup zobrazuje dialog, do kterého se vloží hodnoty, nebo se určí zaříznutí jako další řez atd. To pak uživateli umožní komplexnější opracování.

 

Pomocí funkce je možné sražení jednotlivých dřevěných dílců. V tomto příkladu je vytvořena pomocná diagonální čára, kterou program rozpozná jako úroveń řezu. Výsledkem je vytvoření nového pětihranu dle našich představ.

 
   

Pomocí funkce , a dochází k přeplátování dvou dřevěných dílců (nebo také a ). Po volbě funkce se naklikne první dílec, pak druhý dílec a v následném dialogu dojde k definování potřebných hodnot a nastavení jako např. vložení vrtání atd:

 
 

Na stejném principu jako výše uvedená funkce, pak funguje funkce která spojuje dva sousedící dílce do plátu (Gerberův plát).

 

Pomocí funkceje možné přeplátovat dva trámy pomocí Hákového plátu:

 

Přestože VisKon vytváří některé spoje AUTOMATICKY (sedla), jsou u dřevěných konstrukcí části (např. u stojek, vzpěr, pásků, trámování atd), u kterých použijeme speciální opracování. Pomocí těchto funkcí a je možné vytvořit např. jednoduchá i vícenásobná osedlání. V následujících ukázkách jsou zobrazena opracování pro stroje, která jsou viditelná pouze při použití speciální funkce zobrazení prvků ve 3D.

 

Pomocí funkce je možné automatické vytvoření stavěcího prkna s drážkou (umístit). Kompletní postup je velice jednoduchý, nejprve se naklikne spodní hrana, zvolí se krokev pak nosník a následně dochází ke konfiguraci samotného prkna:

 

Pomocí funkce je možné vytvořit čelní a patní zarážku.
Pomocí funkce má uživatel možnost vytvářet nejrůznější okrasná zakončení:

 

Na základě funkce je možné vytvářet volná vrtání do dřeva či oceli:

 

Pomocí funkce má uživatel možnost vytvářet libovolné drážky:

 

Pomocí funkce je možné vytvářet falcování na hranách trámů:

 

Pomocí funkce je možné vytvořit sražení hran trámů:

 

Pomocí funkce je možné vytvořit drážku:

 

Pomocí nástroje je možné vkládat nejrůznější typy ocelových profilů jako např. I, U, L, T, Z atd.

 

Pomocí funkce je možné rozdělení trámů na určité úrovni, např. ke stěně nebo jiným prvkům. Postup je velice jednoduchý. Nejprve se naklikne trám, který má být rozdělen a pak prvek jeho čelní část, na které bude těleso zaříznuto. Na našem obrázku je pak označena čelní strana stěny (ta se zobrazí zeleně).V následujícím dialogu se již zadají hodnoty prodloužení. Záporné hodnoty pak vedou ke zkrácení.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U prvků opracování které VisKon vytvořil AUTOMATICKY je pomocí funkce možné vytvořit značení, které ulehčuje práci v samotné výrobě.

 

Při sériovém zpracování je Vám k dispozici především užitečný nástroj a to funkce kopírování. Nejprve se naklikne prvek, pak referenční bod a pak vzdálenost cca. Následně se otevře dialog, kde je možné definovat přesný odstup kopie prvku stejně jako jejich celkový počet. V tomto příkladu se tedy kopie vytvoří v rozestupu 1 m a v počtu tří kopií. Pomocí jediného dialogu jsou tak rychle a jednoduše vytvořeny kompletní seriové prvky konstrukce.

 

Kliknutím na funkci a příslušnou střešní plochu dojde k vytvoření automaticky okótovaného výkresu profilu dané střešní plochy.

 

Pomocí funkce dochází ke generování kompletních výkresů nakliknutých stěn:

 

Kliknutím na funkci a kliknutím příslušného stavebního prvku dojde k otevření výkresu automaticky okótovaného dílce, který je možný využít ihned k naříznutí pro pilu!

Kliknutím na funkci se automaticky zobrazí všechny důležité výkresy prvků projektu

 

Program VisKon má ze všech vytvořených projektů možnost vytvoření seznamu řeziva pro tesaře, s kompletními rozměry v m, m2 a m3. Kompletní seznam je pak možné kliknutím na příslušnou funkci exportovat do Excelu nebo PDF

 

Dodatečně ke všem náhledům a seznamům je pomocí funkce možné vytvořit z určitého bodu náhledu vodorovný nebo příčný řez.

 
 

Pomocí následujícího dialogu je precizním způsobem možné vložit okna a dveře.

 

Pomocí funkce dojde k automatickému přizpůsobení se stěn střešnímu plášti.